Algemene voorwaarden

Rust Design
Brinkakkers 4
9443 PD Schoonloo
Tel: 06 – 39547272
Email: info@yvonnerust.nl
Internet: www.yvonnerust.nl
K.v.K. 50594699
Rabobank rekeningnummer: NL 21 rabo 1457.23.747

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yvonne Rust (hierna: de verkoper) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van Rust Design van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op uw verzoek worden toegezonden.
Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.yvonnerust.nl en/of www.rust-design.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de verkoper, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en de verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan de verkoper te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst.
Werken die speciaal in uw opdracht zijn vervaardigd (maatwerk) kunnen niet retour worden genomen.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De verkoper zal, nadat de producten zijn geretourneerd en door ons zijn ontvangen, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de (retour-)verzendkosten binnen 2 weken retourneren.
3.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer deze nog niet door de verkoper is verzonden. De verkoper zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratiekosten (zijnde 2% van het aankoopbedrag met een minimum van 2,00 euro) binnen 4 weken retourneren.
3.3 Indien bij ontvangst en na opening van het pakket het product een gebrek blijkt te vertonen, meldt u dit binnen vijf werkdagen na aflevering aan de verkoper. Dit geldt tevens als u vóór het openen van het pakket schade constateert aan de verpakking. De verkoper zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen en zorg dragen voor vervanging.
Wanneer u na 5 werkdagen contact opneemt met verkoper, wat betreft geleverde beschadigde artikelen, kunnen wij deze helaas niet kosteloos vervangen.
3.4 De verkoper behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer de producten door schuld anders dan die van de verkoper zijn beschadigd.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief handelings-, verpakkings- en verzendkosten (hierna verzendkosten).
4.2 De verkoper is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de gehele betaling bij de bank van de verkoper is geregistreerd.

Artikel 5. Levering

5.1 De verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. De verkoper streeft ernaar om bestellingen binnen veertien dagen af te leveren nadat wij uw betaling hebben ontvangen Voor kunstwerken in opdracht is de levertijd in overleg met u. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door verkoper overschreden wordt, zal verkoper de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT POST of voor het niet tijdig arriveren van een poststuk op een onjuist adres.

5.2 Late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verwachte leveringsdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
5.3 De feitelijke bezorging vindt plaats door TNT POST en TNT POST Pakketservice, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de TNT POST van toepassing.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de verkoper, dan wel tussen de verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de verkoper, is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2 De verkoper is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9. Overige/ Aanvullende Voorwaarden

9.1 Het auteursrecht en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen die de producten en diensten van Yvonne Rust (onderdeel van Rust Design) herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van www.yvonnerust.nl en www.rustdesign.nl.
Het is verboden om, zonder voorafgaande toestemming, door de verkoper gepubliceerde of verstrekte informatie of beeldmateriaal te gebruiken.

Artikel 10. Klachten

10.1 Alle exclusieve producten die verkoper verkoopt zijn van hoogwaardige kwaliteit en zijn met heel veel aandacht en liefde vervaardigd. Mocht u echter niet tevreden zijn over een product laat het ons weten via de contactpagina op de website en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Artikel 11. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

11.1 De Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door de verkoper te allen tijde worden gewijzigd.

Artikel 12. Betaling

12.1 Het bedrag dat u verschuldigd bent kunt u betalen middels vooruitbetaling. Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben staan, zullen wij uw bestelling versturen.

 

 

Over Yvonne

"Mijn missie is dat ik mij onderscheid in het aanbieden van exclusief vervaardigde kunst- en designartikelen die het gevoel oproepen van sfeer en vrolijkheid."

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in één van mijn creaties, wilt u een geschenk op maat laten maken of heeft u misschien andere vragen? Ik sta u graag te woord via mail of telefoon.